Kaynaklar

innoCentrum

İnovasyon Süreçleri


İnovasyon sürdürülebilir yani devamlı yenileşimi ifade eden bir kavramdır. Yeni fikirlerin sürekli dâhil olduğu bir havuzdan değer yaratacak olguya dönüşecek fikirlerin seçilip bu fikirlerden yeni ürün, hizmet ve tasarımların üretilmesi ve bu ürün ve tasarımların satış, hizmet veya pazarlamaya dönüşümüne kadar bütün süreçler inovasyon süreçlerinin aşamalarını oluşturmaktadır. Bu süreçler farklı literatürlerde benzer ama farklı başlıklar altında tanıtılsalar da özet olarak bir inovasyon süreci, inovasyon kültüründen gelen gereksinim analizi ve bu bölümdeki fikir üretme aşamaları ile başlar ve ürünün pazara sürülmesiyle ticarileşmesine kadar geçen aşamalardan oluşur. Bu aşamalar aşağıdaki şekildeki gibi özetlenebilir:

İnovasyon Süreci
(http://www.global-innovation.net/innovation/)

Bununla birlikte, zaman içerisinde inovasyon sürecine ilişkin farklı yaklaşımlar tanımlanmıştır. Bunlar:

  1. Birinci ve İkinci Nesil Yaklaşımlar (Doğrusal Süreçler)
  2. Üçüncü Nesil Yaklaşım (Etkileşimli İnovasyon Süreci Modeli)
  3. Dördüncü Nesil Yaklaşım (Bütünleşik İnovasyon Süreci Modeli)

1. Doğrusal Süreçler

Yenilik Yaratma Süreci, geleneksel olarak birbirinden ayrılabilir aşamalar ve faaliyetler bütünü olarak değerlendirilir. Bu bakış açısının, ürün yeniliklerinin yaratılmasına yönelik iki temel yaklaşımı vardır.

Bunlardan ilki bilim ve teknoloji odaklı bir işleyiş sürecidir. Arza yönelik bir yaklaşımdır. Yani yeniliği bilim ve teknoloji iter yaklaşımıdır. Bu yaklaşım bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin inovasyonu zorunluğu kıldığını ifade den yaklaşım modelidir. İkincisi talep yeniliği çeker yaklaşımıdır. 1970’li yıllar ile beraber pazarın yenilik yaratma sürecinde önemli bir rol teşkil ettiği yönünde yeni çalışmalar yapılmıştır. Müşteri ihtiyacına dayanan bu yaklaşım, müşteriler ile kurulan yakın etkileşimler neticesinde ortaya çıkacak yeni fikirlerin elde edilmesinde pazarlamanın rolüne ve önemine vurgu yapar. Özellikle tüketim malları sanayilerinde pazarın ve müşterinin rolü çok güçlü ve etkilidir.

2. Etkileşimli İnovasyon Süreci Modeli

Doğrusal süreçler yeniliğin nasıl oluştuğundan çok yeniliğin itici veya çekici gücü üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Etkileşimli yenilik süreci modelinde yenilik yaratma; birbirini bir sıra şeklinde takip eden, farklı fonksiyonlara ve adımlara ayrılabilen bir süreç olarak değil, etkileşimli ve birbirine bağımlı unsurlardan oluşan bir bütün olarak ele alınır. Etkileşimli yenilik süreci modelinde yeni fikir üretimi; hem toplumun ve pazarın ihtiyaçlarının takibi ve izlenmesi ile elde edilen ihtiyaçlardan hem de bilim ve teknolojide gelinen en son aşamanın uygulayıcılara sunduğu teknolojik fırsatların bir arada değerlendirilmesi ile sağlanır.

3. Bütünleşik İnovasyon Süreci Modeli

Bütünleşik yenilik modeli; pazarlama ve Ar-Ge faaliyetleri arasında kuvvetli bir bağ olduğunu ön görür. Bu bağıntıya güçlü tedarikçi ilişkilerini ve başlıca müşterileri de dahil edilmektedir. Bu yenilik süreci modeli özellikle Japon kökenli işletmelerin, batılı rakipleri karşısında 1990’lı yılların başında başarıyı elde ettikleri modeldir.